Page 14 - Toekomstvisie_Radewijk_20-30.indd
P. 14

Een ander soort gewenste voorziening komt vanuit de jeugd; nl. een snackbar. El-
   kaar ontmoeten en samen een gezellige tijd hebben, is zeer belangrijk blijkt zowel
   uit de jongerenenquête als uit de input van de schoolkinderen. Een voorziening
   als ‘een keet’ is er hier en daar en dat moet zo blijven. Maar een snackbar (bij het
   sportveld, De Heugte of de molen) wordt gemist.


   Aanbevelingen voor Plaatselijk Belang

     Omschrijving                        Termijn

     Onderzoeken om de activiteiten op het sportveld uit     kort
     te breiden met bijv. (sport)clinics eventueel i.s.m. De
     Heugte
     Een introductiebijeenkomst organiseren en/of wel-      kort
     komstmap beschikbaar stellen aan nieuwe inwoners van
     Radewijk
     Onderzoeken in hoeverre het aanbod van lokale pro-   kort/middellang
     ducten bij de molen kan worden uitgebreid
     Onderzoeken in hoeverre een lokale snackbar/-café   kort/middellang
     mogelijk is
     Onderzoeken van de mogelijkheden om de functies van   middellang
     De Heugte en de kerk te combineren in één multifuncti-
     oneel centrum
     Onderzoeken van de mogelijkheden om de GSM-verbin-    middellang
     ding met meer providers te optimaliseren
     Periodiek peilen van de behoefte aan en mogelijkheden  middellang
     voor openbaar vervoer in het dorp (bijv. buurtbus)
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19