Radewijk.eu

Historie van Radewijk.

Radewijk werd door de eeuwen heen op verschillende manieren geschreven. In archieven komt men o.a. Rodewijc, Rodwick, Roedewijk, Raewyck, Ravicke en Radewijck tegen.
De betekenis ervan moet gezocht worden in de twee delen rade en wijk.
Het eerstgenoemde betekent zoveel als gerooide woeste grond, terwijl het woordje wijk (o.a.) woonplaats betekent. Radewijk betekent dus eigenlijk: woonplaats op ontgonnen grond.

De in de volksmond veel gebruikte dialectnaam Roke is waarschijnlijk een verbastering van de naam Radewijk. Bij de eerder genoemde varianten van de naam Radewijk zagen we ook Ravicke vermeld staan. De letter U werd vroeger vaak geschreven als V, waarmee men dus zou spreken van Rauwicke. In Stad Hardenberg werd Radewijk aangeduid met de benaming Rauke; het is dan nog slechts een kleine stap naar het uiteindelijke dialect: Roke.

Het ontstaan van Radewijk.

Op een groot aantal archeologische vondsten na, zijn er van de periode tot 1300 geen duidelijke aanwijzingen voor bewoning in het gebied waar later Radewijk zou ontstaan.
Radewijk wordt voor het eerst in de boeken vermeld rond het jaar 1300 in het manuaal van de rentmeeser van Twente. Daarin staat dat Radewijk geheel verlaten is en niet wordt gebruikt.
De eerstvolgende vermelding dateert uit 1384 wanneer Radewijk wordt genoemd in het leenprotocol van Overijssel als: dat guet to Rodwijc, gelegen in dat Kerspel van Nyensteden, die her Johanne van Eerde van Onsen gesticht versat weren.
In 1464 beleende bisschop David van Bourgondië het erve Radewijk aan Evert van Wijthmen, die in datzelfde jaar genoemd werd als eigenaar van: dat erve ende guet toe Roedewijck.
In de zestig jaar daarna gingen de ontwikkeling van Radewijk zeer snel. In 1520 waren er reeds 5 boerderijen, genaamd Bernt Geertssen opten Hoff, Leeffart toe Raewijck, Egbert die Mast, Albert opten Haenenkamp en Herman Berntssen op des Wysenguet by den Broicke.

Scholen:

In vroeger tijden beschikte Radewijk over 2 scholen, namelijk de Openbare Basis School en de School met den Bijbel.

Openbare Basis School:
In 1737 vroeg de Radewijker bevolking al om een eigen schoolmeester en in 1744 werd dit nogmaals herhaald samen met de buurtschap Den Velde.
In 1792 wordt Schoolmeester Jan Klinge genoemd als de meister van Roke, of hij de eerste meester was, is niet bekend.
Een negentigtal jaar later, namelijk op 27 april 1881 wordt er in de raadsvergadering van Ambt Hardenberg besloten dat Radewijk een nieuwe school kreeg.
Deze Openbare Lagere School vierde in 1982 zijn honderdjarige bestaan. In 1985 moest de school wegens een te gering aantal leerlingen gesloten worden. Een aantal jaren later is het gebouw dankzij vele vrijwilligers omgebouwd tot dorpshuis voor de gemeenschap van Radewijk
School met den Bijbel:
Eind december 1915 werd onder leiding van C.C. Schot een eerste vergadering gehouden met als doel het oprichten van een School met den Bijbel. Tijdens deze vergadering werd een voorlopig bestuur gekozen. Op 4 januari 1917 werd de school feestelijk geopend. De school startte met vijfenveertig leerlingen onder leiding van schoolhoofd B. Schipper.
Al snel was er plaats voor een tweede leerkracht, dit werd onderwijzeres Oelens.
In 1930 werd de school uitgebreid met een derde lokaal. In 1963 is de school totaal gerenoveerd. Een kleuterschool werd in 1973 geopend.
In 1985 fuseerden de kleuterschool en de School met de Bijbel tot Christelijke Nationale Basisschool 't Kompas.

Hieronder een aantal memorabele jaartallen in de historie van Radewijk:

1610: Melding van drie erven: Henderick tho Ravicke, Stubben en Masster.
1795: Jan Klinge was de eerste schoolmeester.
Volkstelling: Er zijn 11 huisgezinnen met in totaal 88 personen.
1861: Bouw van de molen "Windlust"
1876: Eerste brievenbus
1882: Bouw openbare school
1905: Verharding Radewijkerweg
1964: Verbreding Radewijkerbeek
1983: Eerste buurtbus
1992: Start Roker Proat, het Radewijker Nieuwsblad.

Hieronder een plaatje waarin de ontwikkeling van Radewijk wordt weergegeven:historie

Kerken:

Radewijk had twee kerken, vroeger behoorde een toe aan de Nederlands Hervormde Gemeente, de ander aan de Gereformeerde gemeente. Tegenwoordig zijn deze gemeenten samengegaan en vormen de Protestantse gemeente. De kerk van de Nederlands Hervormde gemeente is in 2009 verbouwd tot de Protestantse Kerk "De Opgang"

Nederlands Hervormde Kerk
Nederlands Hervormde Kerk voor de verbouwing tot Protestantse Kerk "De Opgang"

Voormalig Gereformeerde kerk
voormalig Gereformeerde Kerk


Bronvermelding: Boek van Roke, uitgegeven door Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving.